co

Valitsuse kavandatavad meetmed ei ole piisavad eelarve tasakaalu saavutamiseks 26. aprill 2018

  • Rahandusministeeriumi kevadprognoos kirjeldab Eesti majanduse ja inflatsiooni väljavaadet piisava usaldusväärsusega
  • 2017. aastal oli valitsussektori eelarvepositsioon struktuurses puudujäägis, mis on vastuolus riigieelarve koostamisel seatud eesmärgiga
  • Riigi eelarvestrateegias kavandatud meetmed ei ole piisavad struktuurse tasakaalu eesmärgi saavutamiseks

Eelarvenõukogu hinnangul kirjeldab rahandusministeeriumi 2018. aasta kevadine majandusprognoos piisava usaldusväärsusega Eesti majanduse ja inflatsiooni väljavaadet ning on kooskõlas teiste institutsioonide prognoosidega. Prognoositust kiirema või aeglasema majanduskasvu riskid on eelarvenõukogu arvates tasakaalus. Hiljutiste maksumuudatuste arvukuse tõttu on maksude alalaekumise risk kõrgem ülelaekumise võimalusest.

Rahandusministeeriumi hinnangul oli 2017. aasta valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon puudujäägis 0,3% SKPst. Eelarvenõukogu hinnangul on see vastuolus riigieelarve koostamisel seatud eesmärgiga, mis nägi ette struktuurset ülejääki.

Rahandusministeeriumi kevadprognoosi järgi kujuneks struktuurne puudujääk 2019. ja 2020. aastal suuremaks, kui lubab uus riigieelarve seadus. Seetõttu on valitsus riigi eelarvestrateegias 2019−2022 vastu võtnud täiendavaid tulu- ja kulumeetmeid, mis eelarvepositsiooni parandavad, ning seadnud lähiaastate eesmärgiks struktuurse tasakaalu.

Eelarvenõukogu hinnangul on seatud eelarve-eesmärgid kooskõlas riigieelarve seadusega, aga nende saavutamine eeldab, et eelarvepositsiooni suudetakse oodatud mahus parandada. Eelarvenõukogule saadetud materjalides ei ole riigi eelarvestrateegias tutvustatud tulu- ja kulumeetmeid piisavalt selgitatud ja nende mõju on hinnatud pealiskaudselt. Seetõttu ei ole eelarvenõukogu hinnangul need meetmed piisavad struktuurse tasakaalu eesmärgi saavutamiseks.

Erinevalt varasematest aastatest oli valitsussektor 2017. ja on 2018. aastal struktuurses puudujäägis. Seda hoolimata heast majanduskasvust. Selleks, et eelarvereeglis sisalduvat paindlikkust oleks võimalik kasutada tulevikus, kui majanduse olukord peaks halvenema, soovitab eelarvenõukogu 2019. aastaks kavandada struktuurse ülejäägi.

Eelarvenõukogu arvamus ja põhjalikum seletuskiri rahandusministeeriumi 2018. aasta kevadise majandusprognoosi ja valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni kohta on esitatud siin 2018_EAN_arvamus_kevad.pdf

Lisateave:
Raul Eamets
Eelarvenõukogu esimees
Tel: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee

Andrus Alber
Eelarvenõukogu aseesimees
Tel: 526 1707
E-post: andrus.alber@eelarvenoukogu.ee